Sunday, April 23, 2017

 
    'Marina' by
Andrej Sládkovič (101-200)
    (English translation - red text)

101

Nehoden srdca, rozumu, hlasu,
ni očí, uší a času,
kto v svetoch duší nenájde krásu,
juž by zaľúbil v svätom úžasu;
a ku sláve sa iste prebije,
kto v jednej kráse pre všetky žije
a za ňu horí, o nej hovorí,
z nej si činnosti hory otvorí.
Z nej borí, tvorí, jej sa pokorí,
zlosť z jej priestoru vymorí!

Unworthy of the heart, reason, voice
of eyes, ears and time
,
is he who doesn’t find beauty in the world of souls
that he would love in holy astonishment
;
and surely will he break through to glory
,
who lives in one beauty for all the beauties,
flaming for her, talking about her
,
opening all his activities to her
.
He destroys in her name, he creates in her name,

he reveres her,killing all the evil in her presence!

102

Moja je ona! z čela svitajú
zálohy srdca vrelosti,
z líc krásnych, z hviezdnych očí volajú
pamiatky mojej ľúbosti:
Na sladké ústa primreli,
aby oboje zjavne vedeli,
čo sa srdcami ozvalo:
Dušu mi dala, ruku sľúbila,
všetko objatím verným stvrdila:
tak čože sokom ostalo? —

Mine is she! Beaming from the forehead
are the armies of the kindness of heart
,
from the cheeks so beautiful,
from the starry eyes are calling the memories of my loving:
The lips frozen to the sweet
,
so that they both apparently know
,
what has echoed in the hearts
:
She gave me her soul, promised her hand
,
confirmed everything with a firm embrace
:
so what has left for the rivals
? —

103

„Mária milá, vstaň, uchyť krásne
dieťatko, poklad náš drahý;
Jeruzalema mesto nešťastné
svoje naň vysiela vrahy!
Vstaň, milá! chvíľa čím neodbije,
srdce sa naše bezpečne skryje
v tichých dolinách Siona!“
A duša matky hrôzy pocíti,
perlu života svojho uchytí,
tajdú: dieťa, on a ona.

Dear Mary, stand up, and grab the beautiful
baby, our precious treasure
;
The unfortunate town of
Jerusalem
is sending its murderers upon it
!
Stand up, beloved
! Until the moment passes,
our heart will safely hide
in the silent valleys of Zion
!“
And mother’s soul shall feel the terrors
,
she will grab the pearl of her life
,
and there they go
: the child, him and her.

104

Na púšti krotká samota stojí,
cédrový chládok tam vonia,
tu je syn útly azda v pokoji,
pútnici verní sa sklonia,
jeden i druhý dieťa ustíska. —
No hrom Heroda ďaleko blýska —
rodinka, ďalej od neho! —
Vstanú, závistnej diaľke neveria,
kroky splašené rovno zameria
na brehy Nílu svätého.

A tame seclusion standing in the desert,
scented with cedar cool
,
here, the tiny son may perhaps be in peace
,
the faithful pilgrims bow down
,
one after another, they cherish the child
. —
But the thunder of Herodes roars in the distance

family, stay away from him
! —
They stand up, distrusting the envious distance
,
their steps, frightened, aim directly
to the banks of the holy Nile
.

105

A keď už umrel tyran psohlavý,
k otčine zas zatúžili,
šli a od srdca dieťatko slávy
na svätozemi zložili:
a s podivením sa čudovali
nad tým, čo kryli a vychovali,
čo v staji hrialo hoviadko. —
Tak, drahá, straší aj nás lós čierny:
tys’ mati útla, ja otčim verný,
svet Herod, ľúbosť dieťatko. —

And when the dog-headed tyran died,
they longed for their fatherland
,
they went and put the child of the heart of glory
down on the holy ground
:
Astonished, they were wondering
about what they were covering and raising
,
what was warmed up by the cattle in the barn
. —
So, my dear, the dark fate scares us as well
:
you’re the tiny mother, I’m the faithful father
,
the world is Herodes, our love is the child
. —
106

Vek náš je taká próza netrebná,
že nič v ňom nemáš svätého;
idea mu je snárstvo velebná,
a vo fabrikách boh jeho:
Do šiat lásky sa sotva oblieka,
krása v otroctve potrieb narieka
a vernosť každý vysmeje.
To je tón času! povieš. Mne ľúto,
lebo tón tento veku tomuto
špatne na pohreb zazneje.

Our age is  such a useless prose,
that there is nothing holy in it
;
it deeds a glorious idea mere dreaming
,
its god is in the factories
:
It hardly dresses in the dress of love
,
beauty is lamenting under the slavery of needs
and faithfulness is being laughed out.
That‘s the tune of times! you say. I regret,
because this tone will toll an evil sound
on the funeral of this age
.

107

Ku krásam slávnym ideálu,
obraz môj drahý, primrime!
Na biednych hanu lebo chválu
vyšším citom zabudnime:
Nech šťastie svoje tí si majú,
čo vo hmlách svojich nepoznajú
rozdiel medzi zemou, nebom!
Čo v krásach žijú mnohotvárnych,
tí nevážia si krikov márnych,
tých, čo žijú samým chlebom. —

With the ideal of glorious beauties,
shall my dear picture be merged
!
Let us forget scolding or praising

those poor in higher emotion:
Let those have their own happiness
,
who cannot tell, while in their fogs,
the Earth from the very skies
!
Those who live in manifold beauties
,
they do not value the screams
of
those living on pure bread
. —

108

„Čože ten potôčik pod tou skalou hučí,
či hádam tú svoju skalu ľúbiť učí?
Uč len, uč, potôčik, ľúbospevným hlasom:
čo sa nedá chvíľkou, to sa podá časom.
Ľúbosti, ľúbosti, mala som ťa dosti,
a teraz ťa nemám ani za dve hrsti:
Ľúbosť moja zvädla, ale ona skvitne,
keď milý zastane pri vysokom Sitne.“

„What is the creek under the rock humming,
does it perhaps teach the rock to love
?
Teach it, just teach it
,little creek, with your love-singing voice:
what cannot be done in a moment, that will yield in the course of time
.
Love, my love, I had plenty of you
,
and now I don‘t even have two handfuls of you:
My love has fainted, but it shall flourish again
,
when under the rocks of Sitno my lover will stand
.“

 

109

Pamätáš, drahá, keď s’ tak spievala,
kvet medzi kvetmi milými?
Vetríkov chladných ihra prestala
šušťať lístkami útlymi,
a nezábudky tieto slúchali,
fialky vonné dýchať prestali,
východné zore žiarili,
a z očí na tvár, na kupku z tvári,
čo kvetom čerstvé doniesla dary,
v ligote jasnom jastrili.

Do you remember, dear, when you were singing ,
you flower among the flowers beloved
?
The cold winds stopped playing
with the tiny leaves
,
the forget-me-nots were listening
,
the scented violets stopped breathing
,
the Eastern skies were shining
,
and from the eyes to the face, from face to the jar
that brought fresh presents for the flowers
,
were shining in glorious light
.

110

Už sa ti rtíky boli objali,
slová zreteľné odzneli,
ešte sa hlasy kies’ ozývali,
akoby diaľ spievať chceli.
Ústa milostné, už ste ustali?
Či by ste ozaj na to nedbali,
že srdce ďalej chce spievať? —
Nie, k službám srdca vždy sme hotové:
čo teraz spieva srdce, nepovie,
tajomstvá nechce previevať.

Your lips have embraced each other already,
clear worlds have sounded
,
someone’s voices were still echoing
,
as if they wanted to sing
.
Beloved mouth, are you tired
?
Would you really not care
,
that the heart still wants to sing
? —
No, we are always ready to serve the heart:
what the heart is singing now, it won’t tell
,
it doesn’t want to disclose its secrets
.

 

111

Tak si len nôti tá moja drahá,
a vetrík vôkol nej šustí,
a z kupky prší krištáľna vlaha,
zo stromov kvetodážď hustý;
a kvety zase vonne dýchajú
a vďaky peknej panej dávajú
za bystrú vlahu života. —
Blýskavú kupku ona odloží
v paseke hustej, v zakvitlom hloží,
a zas sa vzdiali od plota.

So is she singing, the dear love of mine,
and the wind swishing around her,
crystals of moist are raining from the jar
,
off the trees falls a thick rain of flowers
;
and the flowers breathing with scents
and giving thanks to the beautiful lady
for the pouring water of life
. —
She puts the shining jar aside
in dense bushes, in blooming hawthorns
,
and she recedes from the fence again
.
112

Zrakma tajnýma okolo hodí,
nôtiť si nemo prestane,

trávou sa bujnou skokom prebrodí,
nad kruhom milým zastane:
a biele ruže milú poznajú
a korunkami ctivo kývajú,
počuješ? každá sa núka!
Tŕň ju upichnúť každý sa bojí,
lebo v suchotách bôle ich hojí
jej dobrá, pečlivá ruka.


Secretly, she looks around ,
stops singing and remains silent
,
she wades the dense grass with a jump
,
stops at the place  so loved
:
and the white roses do know the lover
honoring her with waving of their crowns
,
can you hear them? Each of them offers itself
!
All of the thorns are scared to harm her
,
as she is easing their pains in the draughts
with her good, caring hand
.

113

Ružičky moje, kvety čistoty,
čo sa vy ráno rosíte?
Či o zbavenie tŕňovej psoty
v slzách perlových prosíte?
Ja som vás prísnych, pichľavých pánov
a vetrov divých, kvetín tyranov,
na večné veky zbavila:
abych vás lásky svojej k ozdobe,
k obeti vďačnej na otca hrobe,
do vencov krásnych zavila.

Roses of min, flowers of purity,
why are you crying dew in the morning
?
Are you asking to be deprived of the plague of thorns
with your pearl-like tears
?
I have deprived you of the strict, stingy masters
of the wild winds, the tyrants of flowers
,
until the end of times
:
so that I can, in order to decorate my love
,
as a thankful offering on the father’s grave
,
wrap it up in the beautiful garlands
.

114

Že ste slobodu svoju stratili?
Zo mňa si príklad vezmite:
Nač by ste v divej slobode zhnili?
Slávne otroctvo prijmite.
Že krása vaša skoro uvädne?
Šťastný, kto lásky v obeť zapadne,
prach jeho bude poctený!
To osud krásnych krásu vystaviť,
v okamžení sa jednom osláviť
a padnúť v svetov premeny. —

Have you lost your freedom?
Follow my example
:
Why would you rot in the freedom wild
?
Accept the slavery gloriously
.
Will your beauty quickly fade
?
Happy is he who falls victim to love
,
his dust shall be dignified
!
It’s the fate of the beautiful, to show beauty
,
be celebrated in one moment
and fall to the changes of the worlds
. —

115

Tam si do tône lipy sadneme
na lono bujnej trávičky,
objímať jedna druhú budeme
vo vencoch lásky, ružičky!
Vernosť si večnú sľúbite sväte,
vernosť do smrti si zachováte,
zradkyňa, ktorá odpadne!
Ten smutne zhynie, kto sa rozlúči:
šťastný, kto v sladkom lásky náručí,
jak vy, milené, uvädne!

There shall we sit down in the shade of lime
in the lap of lush grass
,
we shal be hugging each other
in the garlands of love, my roses
!
Make the holy vow of eternal faithfulness
,
you will remain faithful till the death
,
a traitor shall be the one who fails
!
Sadly shall die he who shall part
:
Blessed is he, who in the sweet arms of love
withers like you do, my beloved
!

116

S tým si sa, švárna, pekne sklonila,
ruže si lonu zverila,
sama si sebe v pamäť vodila,
komus’ tie vence určila:
a ružu k ruži svorne si vila,
ku každej slovo s’ prehovorila,
o zväzkoch lásky si snila;
vtom si zrak bystrý nabok hodila,
sebou si trhla — skríkla — skočila —
Čo si to za div zočila? —

Saying so, my beautiful, you bent nicely,
entrusted the roses to the lap
,
and you remembered yourself
,
for whom have you made the garlands
:
wound them, rose by rose, together
,
you said a word to each one of them
,
dreaming of the bonds of love
;
then suddenly, you looked sharply to the side
,
you twitched
screamed jumped
What kind of wonder have you seen
? —

117

Oj, ty mátoha! hadisko škúli
v blízkosti šumnej Maríny,
hlavu si k chvostu pokojne túli,
má miesto očí rubíny;
koža sa na ňom jasne ligoce,
na hlave sa mu tuho blyskoce
požiar diamantov východu:
Kto to už teraz snadno rozsúdi,
čo ten Indián pod Sitnom blúdi?
Či osoh nosí, či škodu? —

 

Oh, you wraith! An ugly snake squints
next to the pretty
Marína,
his head resting calmly upon his tail
,
rubies instead of eyes
;
his skin is glittering clearly
,
on his head, brightly flashing
there’s fire of the diamonds of the East
:
Who of you can easily say
,
below Sitno, why has the Indian gone strayed
?
Does he bring good, or bad
? —
118

Smelé má srdce moja dievčina,
ostatne oddaná Bohu,
a dvojjazyčník krotký začína
satanskú svoju úlohu:
„Dcéra krásoty! never tvárnosti,
ktorú na seba anjel milosti
pre šťastie tvoje prijíma;
on ti priateľskú donáša radu,
keď dušu tvoju spanilú, mladú
nešťastie tvoje objíma.“

 

Brave heart has my maid,
completely devoted to God
,
and a tame split-tongue starts to play
his evil, Satanic role
:
„Daughter of beauty! Do not trust the face,
that your merciful angel wears
for your own bliss
;
he brings a friendly advice
,
when your young, virgin soul
is embraced by your misfortune
.“

119

Budúcnosť tvoja zreteľne leží
pred duchom mojím odstretá,
cez ňadier tvojich pätoro mreží
zrak môj mohutný prelieta;
na dno sa srdca krásneho dívam,
ľúto mi, že tá, ktorej cnosť vzývam,
bič vlastnej biedy bozkáva,
a právo svoje, právo ku blahu,
otroku svojmu a svojmu vrahu
v láske zblúdilej podáva.“


„Your future lies ahead clearly
unveiled in front of my spirit
,
through the fivefold bars of your breasts
my powerful sight is flying
;
to the very bottom of the pretty heart I look
,
sorry am I, for she whose virtues I worship
,
is kissing the whip of her own misery
,
and the right of hers, right for happiness
,
she hands to her slave and her murderer
in twisted affection
.“

120

Mocnosti divé, katov života
vždy nenávidím a haním:
kde duše čisté napadne psota,
jej jedy mocne odstránim:
Nežiadam žiadnu zlatú náhradu,
len počuj hlas môj a moju radu,
chráň, chráň sa slepej ľúbosti! —
Strašné osudu víchrice dujú, —
v besnote svojej sa nezmilujú
nad kvetom útlym mladosti.“

„You, the wild powers, I always hate
hate the murderers of life and scold them
:
where pure souls are attacked by misery
,
I powerfully remove her poisons
:
I don’t ask for any compensation in gold
,
just listen to my voice and to my advice
,
beware, beware of love that is blind
! —
Terrible storms of fate are blowing
, —
they have no mercy in their darkness
over the tiny flower that is young
.“

121

Devu nevinnú jaksi zmútili
slová tajného zlosyna,
ťahy jej tváre tiež zasmútili
nad tým, čo satan spomína.
Vidiac jej zmätok, zvodca sa teší,
a v srdci jeho radosť peleší,
radosť satanskej zábavy.
„Len si nevernosť pripusť do duši,
oslepí láska ťa aj ohluší!“
a nahlas ďalej zas vraví:

Innocent maid got quite worried
by the words of the secret villain
,
her face has got also very sad
about what Satan is mentioning
.
Watching her confusion
, the tempter is happy,
and in his heart, clawed hands are clapping
,
over the joy from his satanic fun
.
„Just let unfaithfulness creep into your soul,
it will make you blind, my love, and deaf
!“
and aloud, he goes on again:

122

„Mraky nešťastia, čierňavy bojov
nad milým tvojím vstávajú,
nad budúcnosťou jeho a tvojou
havrany veštiac kvákajú:
Jestli osud svoj k jeho pripojíš,
tak rany svoje nikdy nezhojíš,
zahynieš v búrkach boľastí!
Či ten lós tvoje zaslúžia krásy,
aby si mrela života časy
so synom tisíc nešťastí?“

„Clouds of misfortune, darkness of fights
are rising above your lover,
over the future, his and yours
the ravens caw their prophecies
:
Should you bind your fate with his
,
your wounds shall be never healed
,
you perish in the storms of pains
!
Do your beauties deserve such a fate
,
by which you would be dying all life long
with a son of thousand misfortunes
?“

123

„Odriekni sa ho! povedz len slovo,
spas ty mňa, spasím ja teba;
zhodím hneď rúcho toto hadovo,
do svojho vstúpime neba:
V slávy úslní budeš tam bývať,
všetky radosti žitia požívať
v rukách pekného milenca:
a čo bych celé mal schodiť svety,
poznášam všetkých radostí kvety
do tvojho blaženstva venca!“

Repudiate him! Just say a word,
save me and I shall save you
;
at once shall I drop down this skin of a snake
,
and we shall rise to your heaven
:
You shall be living there, in glorious light
,
enjoying all the good things of life
in the arms of handsome lover
:
and even if I had to walk all the worlds
,
I shall bring the flowers of all joys
for the garlands of your blissful life
!“
124

A krása tvoja, milá, zastala
jak socha Lady nitrianskej
a dušu svoju ta si poslala
svetom výstrahy satanskej:
Ona sa zasa skoro vrátila,
strach tvoj a smútok mocne sklátila
a slovo viery preriekla;
srdce preniklo veľké nadšenie,
hlas jeho statný tak sa rozženie
k zradnému poslovi pekla:


And your beauty, beloved, just stood
like a statue of Lada of Nitra
and you have sent your soul
way through the world of satanic warning
:
But the soul returned very soon
,
your sorrow and fears she has knocked down
saying a word of faith
;
great enthusiasm flashed through the heart
,
its mighty voice is being cast
right to the treacherous messenger of hell
:

125

Duch dobrý duši mojej sa zjavil,
ty zloboh v hada zakliaty!
Na skale viery tvoj sa zastavil
kúkoľ do pŕs mi rozsiaty. —
Čo bys’ pozbieral hrôz všetkých hromy,
čo bys’ vyhrnul ohne Sodomy
na pole mojej ľúbosti:
hlas tvoj len srdce slabé naplaší,
ale, ver, nikdy on neprestraší
nezvratnosť mojej vernosti! —

A good spirit appeared in front my soul,
you evil god hiding in this snake
!
The bad seed you sowed into my breasts
has stopped on the rock of faith
. —
Even if you gathered thunders of all terrors
,
even if you cast the fires of Sodoma
over the fields of my loving
:
your voice only scares a faint heart
,
but, trust me, it shall never scare
the firmness of my faithfulness
! —

 

126

Zavolaj všetky šelmy satanov
s pokladmi či so strelami:
mocnejší vládne svojou obranou
nad panenskými prsami! —
Ja som sa jemu večne oddala,
prísaha srdcia naše zviazala,
zrušiť ju nieto možnosti;
a nech svet vojská, delá posiela
na lós môj, ja som mocná, veselá
na známku mojej vernosti!

 

All all the satans‘ beasts
with treasures or with bullets:
someone mightier comes to defend
to protect the virgin breasts! —
I have devoted myself to him forever,
an oath has tied our hearts together,
no way it could be taken back;
and even if the world sent troops or canons
upon my fate, I am powerful and merry

in display of my faithfulness!
127

Strhnúť ti špatnú larvu obludy
a vrátiť ľudskú podobu
chcela bych, čo by v odmenu Čudi
žiadali moju porobu;
ja bych rabkyňou bola človeka,
duch tvoj v temnici diabla narieka,
čo sa otroctvom nadýma;
lež to je právo duší a času:
láska len lásku, krása len krásu
v obetiach večných objíma.

To rip off the ugly larva of the beast,
bring back your human shape
I would like, even if I should
be enslaved in compensation for doing that
;
I would be the slave of a man
,
your spirit weeping in the devil’s jail
that is swelling up with slavery
;
yet that is the right of souls and time
:
love only embraces love, beauty embraces beauty
in the eternal sacrifice
.

128

Akéže blesky sú tvojho blaha?
Východných perál hromady?
Hrozien Madeiry prevzácna vlaha?
Či peruánske poklady?
Hodvábnych postieľ mäkká lahoda?
Či jedál chutných hojná pohoda?
Či hnát sa šarláty kryje? —
Láska spať na svoj pokoj chodieva,
láska sa v krásy svoje odieva,
láska lásku je aj pije! —

What are the flashes of your bliss?
Heaps of Eastern pearls
?
Or the precious moist in the grapes of Madeira
?
Or the treasures of Peru
?
The soft comfort of silky beds
?
Of tasty meals an abundance
?
Or is it the limb covered in scarlet
? —
Love goes to sleep upon her peace
,
love dresses in her own beauties
,
love only eats and drinks love
! —

129

Aké sú hromy zlostných vlád sveta?
Či jesto aké nešťastie?
Asnáď jazykov zlostných klebeta?
Asnáď kde citrón nerastie?
Že len daktorí berlou vojvodia?
Že meče v krvi živej sa brodia?
Že kto sa zrodí, umiera?
Hádam temnica, centové putá?
A či nevinnosť v oheň obutá? —
Láske je bieda chiméra! —

What are the thunders of the evil forces of the world?
Is there any misfortune at all
?
Is there a gossip of poisonous tongues
?
Does lemon not grow everywhere
?
Do only some of them rule with a crosier
?
Do swords bath in blood of the living
?
Does he who is born also die
?
Is there a dark cell, heavy shackles
?
Or is there innocence, dressed in fire
? —
Misery is nothing but a chimera to love
! —
130

Trasie sa vina pred prísnym súdom,
ľaká sa maznák chudoby,
bojí sa slabosť boriť s osudom,
strach nevie nazrieť za hroby,
bázeň pred vlastnou tôňou sa chveje,
veľkosť malému strachu naleje,
zúfalec nezná večné nádeje,
otrok sa ľaká ručnej poroby,
telom zimničné zvládnu choroby:
láska sa strachu vysmeje! —

The guilt is shaking in front of the strict trial,
afraid is the spoiled of the poverty
,
weakness is afraid to fight the fate
,
fear is unable to look beyond grave
,
awe is fearing its own shadow
,
greatness pours fear into the small
,
desperate man knows no eternal hope
,
a slave is scared by work slavery
,
the body is wrecked by feverish illnesses
:
love only laughs loud at fear
! —

131

A čím vie peklo zdarnejšie hroziť,
ako keď hroby spomína?
Môže sa satan na smrtiach voziť,
mne je nesmrtnosť rodina:
a moja vernosť a ľúbosť moja
žiada si chvíle, čo duše spoja,
keď lásku večnosť zavije. —
Čo je nesmrtnosť? Hrob všetkých hrobov,
osoby milé jednou osobou:
láska smrť žitím zabije! —

How better the hell can pose a threat,
than with mentioning the graves
?
Satan may be riding on the deaths
,
immortality is my family
:
and my faithfulness and my love
asks for the moments that tie souls together
,
when love is wrapped in eternity
. —
What is immortality
? Grave of all grave,
all persons loved by one person
:
love shall defeat death by living! —

132

Milý môj! s tebou žije, umiera
vždy verná tvoja Marína,
nech ju v objatí tvojom udiera
jak chce bolesti hodina! —
Ty ale, peklom vyslaná špata,
viď prsteň tento — či je zo zlata,
či z dreva, mne všetko jedno:
Nezábudka tá, čo na ňom svieti,
so mnou časnosti brány preletí —
uzri sa, aké si biedno!

My beloved, with you, your Marína
always faithful, lives and dies
She cannot be hit in your arms
by the hour of pain
! —
but you, ugly beast sent by hell
,
look at this ring
— be it made of gold,
or of wood, I do not care
:
Forget-me-not that is shining next to it
,
shall fly with me through the gates of mortality

look at yourself – how miserable you are
!
133

A to prsteň môj, môj prsteň, milá,
spod ruže bielej s’ odkryla,
vernosti vraha ním s’ oslepila,
zrada sa lásky zdesila! —
Oči sa šelme besno ziskrili,
pysky sa jedom divým spenili,
ale sila v ňom vymrela;
ešte sa zvíja, ešte sa krúti —
dobrota tvoja nad ním zasmúti —
a noc ho večná požrela. —

And it is my, ring, my ring, my beloved,
that you have uncovered from underneath the white rose
,
you blinded the murderer of faithfulness with it
,
treachery was scared with love
! —
The eyes of the beast have sparkled wildly
,
the mouth got full of poisonous foam
,
but its power has gone
;
he is  still swirling, still turning
 —
your goodness will mourn him

and the eternal night has swallowed him
. —

134

Vy, géniovia jasných ľúbostí,
zrušte čas, zrušte priestory,
hodiny zmorte v mori večnosti,
zváľajte protivné hory!
Alebo hláste, bite na zvony,
že láska nové dáva zákony,
obyčaj mŕtva že padá:
Nech chýr ten šťastný svetom zazneje,
že už šľachetných duší nádeje
nemorí osudov zrada!

You, genii of clear loves,
cancel the time, cancel the space
,
kill the hours in the sea of eternity
,
tear down the nasty mountain
!
Or call out loud, toll the bells
,
that love gives new laws
,
that the dead habit is falling apart
:
May the happy message sound in the world
,
that the hopes of noble souls
shall no more be tortured by betrayal
!

135

Hron môj, Hron silný! rozkáž tým vodám
koryto rúbať cez hory,
ku tým kvetnatým, zlatým dolinám,
ktoré raj vysoký tvorí!
Potom ja sadnem v člnka kolísku,
voziť ma budeš na lúku blízku,
kde ona blúdiť chodieva;
ona ti každú vlnku pozdraví,
spýta sa každej: či je ten zdravý,
čo na tvojich brehoch spieva.

My Hron, My mighty Hron! Tell those waters
to make their way through the mountains
,
down to the flowering, golden valleys
,
created by highest paradise
!
Then I shall sit down in the cradle of a boat
,
and you will row me to the close meadow
,
where she always comes to stray
;
she will greet every single wave
,
asking every wave if the one is safe
,
who comes singing upon your banks
.
136

A vy, sitnianskych skalín ozveny!
krídla si bleskov pripnite
a každý jej vzdych mne zasvätený
ku sestrám Holiam pošlite:
Ona vás za to, keď snehy zašli,
vencami z kvetín vašich okrášli
a s každou zorou pozdraví:
a ja s radosťou k vám chcem chodievať
a v chválospevoch hlasných slávievať
vrch slávny rodinám Slávy!

 

And you, echoes of the rocks of Sitno!
Put on the wings of lightnings
and every sigh she utters for me
bring to the sisters mountains:
when the snow is gone, she will
decorate you with garlands of your flowers
and greets you with every single dawn:
and I want to be coming with joy to you

and sing and celebrate in loud hymns

the famous peak in the family of the Slavs

137

Ha! čo to chyžou mojou letelo? —
Lampa sa dvojmo zjasnila,
ako holúbka let zašumelo,
krv sa mi k srdcu stesnila,
kýsi cit blahý v srdci mi skvitol:
Čo to? Či nocou blesk slnca svitol?
Či je to pohronská Víla? —
Nie je to ligot Fébovho syna,
nie to šum devy od Lučatína: —
spomnela na mňa si milá.

Hey! What did just fly through my room? —
the lamp shone twice as brightly
,
the sound resembled the flight of wings of a  dove
,
my blood rushed to the heart
,
such a pleasant emotion started blooming in my heart
:
What’s that?
Did a flash of sunlight come in through the night?
Is it the fairy living near Hron
? —
No, it’s not the glitter of the son of Phoebus
,
and it’s not the sound of the fairy
: —
my beloved has just remembered me
.

138

Spomnela? Ha, ty zrada vernosti,
nepriateľ s tvárou anjela!
Či láska láske kvety ľúbosti
len na okamih posiela? —
Je to tá vernosť? Je to prísaha?
Vzbúri ťa, zmámi a tu ťa nahá,
nedbajúc tvoje náreky! —
Ľúbosť chce večnosť, spomienkam kľaje! —
Ale čo blud môj jej cnostiam laje?
Veď ja som pri nej naveky! —

Remembered? Oh, you betrayer of faithfulness,
enemy with the face of an angel
!
Does love send love the flowers of love
only for a moment
? —
Is that the faithfulness
? Is it an oath?
It lifts you up, makes you blind  and leaves you here
,
not caring about your laments
! —
Love wants eternity, it curses the memories
! —
But why is my delusion scolding her virtues
?
For I am with her eternally
! —

139

Nač bys’ ty, drahá, za hory tieto
v spomienkach verných chodila?
Veď tu milého tvojho ti nieto,
tým by si vernosť zhubila. —
Nad Hronom jeden mládenec býva,
kto zná, či žije, či sa len kýva,
s deťmi sa hráva a sníva:
Tam nechoď, lebo to vás rozdvojí,
keď sa spomienka k nemu vystrojí,
milý tvoj pri tebe stojí.

Why would you, my dear, go past those mountains
in your faithful memories
?
Your lover is not here
,
with that, you would kill the faithfulnes
. —
There is one young man, living above Hron
,
who knows if he’s alive or if he’s just swaying
,
with children playing and dreaming
:
Do not go there, as this will make you part
,
when a memory reaches him,
your beloved is standing right next to you
.

140

Jednota duší, tá čistá, vrelá,
ona je, čo v nás sa ľúbi,
keď zákon žitia rozplaší telá,
tým zväzok verný nezhubí:
ale nešťastné vy, oči moje!
a úst vysmädlých túžiace dvoje,
vás rozlúčenie znivočí!
Srdce spanilé rado sa delí;
šťastný, kto s pekným srdcom spriatelí
aj med úst a slávu očí! —

Unity of souls, so pure, so warm,
that is what is loved inside us
,
when the law of life turns bodies to dust
,
it does not kill a faithful bond
:
unhappy are you, my poor eyes
!
And you, two pairs of thirsty, longing  lips,
for separation will destroy you
!
A graceful heart likes to share
;
happy is he who makes a graceful heart friends
with the honey of mouth and glory of eyes
! —

141

Milo je večnom o jare snívať,
v myšlienkach svetmi sa nosiť,
blaho od zeme k nebu sa dvíhať,
slobodným reťaze nosiť,
sladko je túžiť, sladko spomínať,
sladko je v nádejach sa pohýnať
k skutočnej blaženstva zemi;
slávno je, keď zem s nebom sa spojí,
kde si duch s telom krásne pristrojí
nebesko-zemské objemy! —

It is nice, dreaming about eternal spring,
walking among flowers in thoughts
,
it is blissful, rising to the heavens from earth
,
it is easy for the free to be wearing chains
,
it’s sweet to desire, sweet to remember
,
it’s sweet to move forward with hope
towards the true glorious land
;
it’s a celebration when heavens meet the earth
,
when the spirit and the body both merge
in a heavenly-earthly embrace
! —
142

Neznáte doby, v ktorých slabosti
sa v mohutnosti prerodia?
Neznáte doby, v ktorých trpkosti
cit sladký s sebou privodia?
Neznáte rany, čo uzdravujú?
Neznáte šťastných, ktorí bedujú?
Sebca, čo sa obetuje? —
Na moc ľúbosti tak si spomnite,
a divnú dvojjednotu vidíte,
kde sa duša dušu miluje.

Don‘t you know the times in which

weakneses turn into great virtues?
Don‘t you know the times in which

bitterness brings a sweet emotion with it?
Don‘t you know wounds that heal?
Don‘t you know happy ones who lament?
A selfish man who sacrifices himself? —
So remember the power of love,
and you see a strange duality,
where a soul loves another soul .

 

143

Ale všetkému hodiny bijú,
žitie za žitím umiera,
krásy sa v bezdnú minulosť kryjú,
čas, ten Skýt, svety zožiera;
čas, nenápelník, pomníky zváľa,
čas prachu poddá paláce kráľa,
čas kvety milé otrávi,
čas hviezdy zráňa, more vysuší,
čas city stiera z blažených duší,
čas všetko zhubí aj spraví. —

But the clock is ticking for everything,
living after living passes away
,
beauties hide in a bottomless past
,
Time, that Scythian
, is swallowing worlds;
time
,  so reckless, pulls monuments down,
time will yield the royal palaces to dust
,
time poisons lovely flowers
,
time shoots down the stars, dries the sea
,
time wipes away emotions from blissful souls
,
time kills and heals everything
. —

144

Ty plačeš, krásna? — Čo bys’ smútila?
Barbarstva časov sa neboj!
Tvoja sa krása v duši mi skryla,
víťazstvo tebe a mne boj!
Čím duša moja žije a cíti,
poklad krás tvojich mi neuchytí
Džengis hodín, vekov Batu!
A keď raz dychom ostatným zdýmam,
skelet tvoj ešte raz poobjímam
a zložím kosť suchú blatu. —

Are you crying, beautiful? — Why would you be sad?
Do not be afraid of the times of barbarism
!
Your beauty has hidden inside my soul
,
victory to you , and fight to me
!
What makes my soul live and feel
,
the treasure of your beauties shall not be stolen
by Genghis of hours, ages of Batu
!

And once I breath out my very last breath,
I shall embrace your skeleton once again
and then I lay my dry bone down in the mud
. —
145

Svet vraví, že mám diamanty v očiach,
anjelské farby na lícach,
každý vlas v mojich vraných vrkočiach
že má krás vo stách, v tisícach,
že v spevoch mojich nebo sa javí,
že vládnem krásou čarnou, svet vraví:
Bárs je komusi to sláva,
bárs posmech z chvál sa týchto ozýva,
ňadrá dievčenské úzkosť prerýva,
duša moja v žiaľoch pláva. —

The world says  I have diamonds in my eyes,
angelic colours on my cheeks
,
and every single hair in on my raven-black head
they say it has beauties of hundreds, thousands
,
that in my hymns, heaven appears
,
that I have magical beauty, they say
:
May anyone find that glorious
,
may those praises  just laugh at me
,
the girl’s breasts are tortured with anxiety
,
my soul is swimming in sorrow
. —

146

V žiaľoch že krása krásy devinej
slávy má len okamženie,
že čas, ten divoch, slasti nevinnej
raj z duše mladej vyženie:
že ako hlasy večerné zvona,
ako šum tajný šumného Hrona,
spev môj v prsia hluché bije,
alebo keď aj do čujných padá,
i tam len svoje žiale rozkladá
a ich pokoj len rozryje. —

In sorrows, the bauty of the pretty maid
has only a moment of glory
,
time, the savage, will cast the paradise

out of the young soul:
Like the voices of the evening bell
,
like the mysterious song of the waters of Hron
,
my singing beats upon deaf chests
,
or even if it hits a hearing chest
,
it only spreads its sorrows there
disrupting their peace
. —

 

147

V žiaľoch sa topí srdce dievčiny
a bledý tieň zalieva tvár,
že partu mladú strhnú hodiny
a svadba je slobody kar;
lebo mládenských krás voľné kráže
svätá jej vernosť ľúbiť zakáže;
a starostí hrudnatý svet
zahace peknú prázdnotu duší
a búra hrubých robôt ohluší
citov dievčích pekný predmet!

In sorrows drowns the heart of the maid
and a white shade covers her face,
that the young pack shall be torn down by hours
and wedding is freedom’s burial-feast
;
because the jolly times of youthful freedom
will be forbidden by the holy faithfulness
;
and that the world full of concerns
will end the beautiful emptiness of souls
and a storm of rough labour
will
impair the  object of those high emotions
!
148

Duch devy plače, horko narieka
nad ľúbosti svätej skazou,
že kvet jej s poľným kvietím uteká,
krahne ostrím divých mrazov;
ľúbosť devina je cit bez hlasu,
vyšvihnúť nesmie sa nad zvyk času,
vyznať musí, čo neverí;
poslušnú dušu úbohej dcéry
s chlapom cudzím, ba odporným zverí
studený prsteň materi. —

The spirit of the maid is crying, weeping sadly
over  the doom of the holy love
,
that its flower vanishes with the field flowers
,
and faints upon the edge of wild frosts
;
the maid’s love is an emotion without a voice
,
it must not get above the habit of time
,
it must declare what it does not believe
;
obedient soul of a poor daughter
with a strange, even repulsive man

gives a cold ring to the mother. —

 

149

Bôle zaplavili ňadrá devy
a krásy jej smútok stiera,
že duše peknej sväté výlevy
v medze úzke svet zaviera:
Čo môže deva v sebe založiť?
Keď druh jej umrie, ako môž’ ožiť?
Ach, pre devy cnosť poľa niet!
Služba jej panstvo, pokora hrozba,
zbraň jej sú slzy, právo jej prosba,
a víťazstvo devy? — Obeť! —

Pains have flooded maid’s breasts
and her beauties are wiped off by sorrow
,
that the holy emotions of a beautiful soul
are tightly restricted by the world
:
What can a maid do for herself
?
When her lover dies, how can he revive
?
Oh, there is no virtue of dying in the field for maids
!
Her kingdom is service, humility her menace
,
her weapon are her tears
, her right is her plea,
and the maid’s victory
? — Sacrifice! —

  
150

Oj, drahá moja, sestra spanilá,
zotri slzy z hviezdnych očí!
Ver, ruka, ktorá krásu ranila,
ranou vlastnou sa znivočí:
Obetuj sa len! — Veď v tom sa snuje
všetko, čo človek žitím menuje:
že moc ľudská, nástroj duší,
skrze bezprávie právo dostáva,
keď padá svetu, Bohu povstáva,
nebo stavia, keď zem ruší! —

Oh, my dear, my graceful sister,
wipe the tears off your starry eyes
!
Believe
, the hand that harmed the beauty,
shall perish by its own power
:
Just sacrifice thyself
! — for it comprises
everything the man calls living
:
that human power, the tool of souls
,
gets its right through injustice
,
what falls in the world rises to God
,
heaven builds when the earth terminates
! —

    151

Peknoty tvoje vzlietnu do svetov,
kde žriedla sú blaženstva krás,
tam ovenčí ťa z nezvädlých kvetov
rukou svätou pletený pás:
Tam tvoja krása v slávu sa zmení,
pekný duch hrudou tu obťažený
v priezračný tieň sa zahalí;
jasný šat duše zore obstanú
a duše slncia, oči, dostanú
vzývania miesto pochvaly. —

Your beauties shall ascend into worlds,
where the gracefulness of beauty springs
,
there it will wreath you with non-withered flowers
a wreath made by a holy hand
:
There, your beauty shall turn into glory,
beautiful spirit, burdened with soil here
shall veil into translucent shadow
;
glorious dawn shall surround the bright dress of the soul

and the suns of the soul, the eyes, will get
adorations instead of praise
. —

152

Ale nač spievam tomuto svetu
krás jej nebeské zjavenie?
Veď on za pravdu drží klebetu,
skutočnosť mu je mámenie. —
Už kričí: „Ľudia! tento je v blude,
takých krás nenie, ani nebude!“
A listy tieto rozdrapí: —
Dobre máš! veď tie moje piesenky
sú proti krásam mojej milenky
vskutku len tône a strapy!

But why am I singing to this world
about the heavenly appearance of her beauties
?
This world takes a mere gossip for truth
,
delusion is reality in it
. —
It’s shouting
: „People! This man is in delusion,
there are no such beauties, and will never be
!“
And it tears into pieces these pages: —
Well done! For these songs of mine are,
compared to the real beauties of my love,
nothing but shadows and fragments
!

153

Bratko! krkavec diamant ukradne,
do smetí hniezda ho skrýva:
Či on, že poklad je to, uhádne,
keď naň sa, mrchožráč, díva? —
Prázdny božskosti Boha neslávi,
a o ideách medveď mumlavý
v zápaloch svätých nevraví;
krása krásy sa len krásnym zjaví,
len láska chápe lásky výšavy,
sláva len slávnych oslávi.

Brother! A raven steals the diamond,
hides in in the trash of his nest
:
does it reckon that it is a treasure
,
scavenger, while it’s observing it
? —
Empty one does not celebrate the greatness of God
,
and a murmuring bear does not talk about ideas
in frenetic speeches
;
the beauty of beauty only appears to the beautiful
,
only love can understand the heights of love
,
and only glory celebrates the glorious ones
.
154

To some of them, love has appeared
as a pair of pigeons or doves
;
to others it was a flaming emotional fire
burning from heart to mouth
;
to some, it appeared as a divine shot
,
to some, it became a golden bond
,
to others, it hides in flowers
:
And to me, love comes in terrible signs
,
in thunder-stormy glorious pictures
echoing with glory and grace
! —
 

Jedným sa ľúbosť v holúbkov páre

lebo v hrdličkách zjavila;

druhým v plamennom citov požiare

od srdca k ústam pálila;

tým striel podobu na seba vzala,

týmto sa putom zlatým zazdala,

inším sa v kvietky ukrýva:

A mne sa ľúbosť v strašných úkazoch,

v hromo-bleskových veľkých obrazoch

úžasno-slávne ozýva! —

155

Osudy moje kryjú čierňavy,
svet je studený, my vrelí;
v bití jej srdca hrom sa mi javí,
v blesku jej očí blesk strely.
Vernosť jej prsiam mojim podala
magnet Franklinov, aby blýskala
len mne v srdce ohne lásky. —
Porekadlo, že diaľ je od hroma,
kto ďalej býva vraj od Paroma:
mne je tá pravda v otázky.

My fates are covered by dark clouds,
the world is cold, we are hot
;
I hear thunders in her heartbeat
,
I see a flash of a shot in the flash of her eyes
.
To my chest, her faithfulness has given
Franklin’s magnet, so that she could flash
the fires of love only into my heart
. —
The saying goes, that the further from thunder

is he who lives further from Parom:
I happen to question this truth
.

156

Čím diaľ ma nesie moje určenie,
tým väčšmi blesk jej ma páli,
tým mohutnejšie túžby búrenie
do ňadier mojich sa valí:
Ale keď pri nej — keď pri nej stojím,
že uhoľ spravia zo mňa, sa bojím,
jej krásot blýskavé prasky;
a keď ju ruka moja objíma,
všetky mi údy lomiac prejíma
moc električná jej lásky.

The further my destiny is taking me ,
the more I am burnt with her flash
,
the more desire for her I get
into my very chests
:
But when I’m standing
— standing next to her,
I am afraid that I will be burnt to ashes
,
by the crackling flashes of her beauties
;
and when my hand wraps around her,
through my whole body, I can feel
the electrifying power of her love
.
157

Ku jej vernosti moja primrela
v nekonečný jednoty ráz,
môj život ona v svojom zavrela,
ona, vidím mojich obraz!
A nech dnes padne sveta opona,
bárs bych ja mohol, bárs chcela ona,
nič, nič zväzok náš nezruší!
A keď zhučí hlas smrtného zvona,
v krajoch zazvoní Orióna
harmónia našich duší.

With her faithfulness, mine has merged,
in the infinite unity
,
she has enclosed my life within hers
,
in her, I can see my own picture
!
And even if today the world‘s curtain fell,
even if I could and and even if she wanted to
,
nothing, nothing can break our bond
!
And when the voice of the death bell screams,
within the realms of the Orion
the harmony of our souls shall sound
.

158

Či vidíš, drahá, tie vodné hory?
Či vidíš živlov divý boj?
Vlna sa s vlnou zúfale borí:
kde tu tichosť, kde tu pokoj?! —
Ty zostaň, moja, na brehoch milých,
v kvetinách teš sa hájov spanilých
a snívaj tiché sny žitia:
Už veslom klope čln nedočkavý,
mňa nech či k hrobu, či k brehom slávy
búrne moci tieto schytia!

Can you see, my dear, those mountains of water?
Can you see the fierce fight of the elements
?
A wave is desperately fighting other waves
:
where is silence here? Where is peace?
! —
You stay, beloved, upon the lovely bank
,
enjoy the flowers in the blossoming groves
and dream the silent dreams of living
:
Impatient boat knocks with the paddle
,
Either to grave or towards glory
those stormy powers shall bring me
!

159

Či vidíš, moja, tie divé vody?
Či vidíš ten príchodzí čln? —
Hoj, more, pekný obraz slobody,
navrch vezmi ma svojich vĺn! —
A strašný ohlas oceán hučí:
Mládenec devu v svojom náručí
túli ku srdcu vernému:
a ona rukou hrdlo objíma
a ústa k vrelým ústam prijíma
a vrúcne vinie sa k nemu.

Can you see, beloved, those raging waters?
Say, can you see the incoming boat
? —
Hey, sea, a beautiful image of freedom ,
take me on the back of your waves
! —
And the ocean casts a terrible echo
:
The young man holds the maid in his arms
cuddles her to his faithful heart
:
and she puts her hand around his neck,
her mouth kisses his passionate lips, 
and she firmly cuddles to him.
160

Jak keď poľovník srnku by zduril
spod kvetného kruhu chladu,
tak rozlúčenia ohlas pobúril
myseľ hrdú, dušu mladú:
Odviaž ten člnok! spolu sadnime,
padajme spolu, aj spolu žime,
jedno to, či boj, či pokoj!
Čo je ručiacich vĺn týchto sila?
Vyššia moc s tebou mňa zjednotila,
s tebou, milý mládenec môj!

As if the hunter scared a deer
out of the cold circle of flowers
,
so the voice of parting has inflamed
the proud mind and the young soul
:
untie that boat
! Let us row together,
let us fall together, and live together
,
it doesn’t matter if there’s fight or peace
!
What is the power of the roaring waves
?
Much higher power has united me with you
,
with you, my beloved lover!

161

Mohutný je hlas tvojej ľúbosti,
drahá duša mojej duši!
Ale či hlasy dievčej útlosti
osudov hrom neohluší?
Tys’ lásky slasti už okúsila,
ale nenávisť si neskúsila,
ktorá v divých svetoch brojí.
Tak ostaň, milá, v tichom pokoji,
na čas nás osud porozdvojí,
na večnosť nás potom spojí. —

Mighty is the voice of your love,
you, the soul dearest to my soul
!
But won’t the tiny maiden’s voice
be interrupted by the thunders of fates
?
You have experienced the pleasures of love
,
but you have not met hatred yet
,
which grudges in wild worlds
.
So stay, my dear, in a silent peace
,
for a time, the fate will make us part
,
and then it binds us for eternity
. —

162

Oči švárnej sa hnevom ziskrili,
ruku strhla z mužských väzov:
Či máš ty milú, zradca môj milý,
z pokolenia zemeplazov? —
Nehodná som ja za veci slávy
aj žiť, aj umierať? — Chlap ostýchavý,
v člne ty choď, ja viem plávať! —
Azda tie ruky, čo vziať ma nechcú,
keď nad mrúcou sa vody zarehcú —
pozde — budeš mi podávať! —

Her graceful eyes have sparkled with ange,
she ripped her hand off the manly neck
:
Do you gave a lover, you ugly traitor

of the family of earth crawlers? —
I am not worth living and dying
for the sake of the glory
? — You bashful man,
you take the boat, I can swim
! —
Perhaps those hands, unwilling to take me
,
when the waters will laugh over my dying

it will be too late to stretch them to me
! —
163

Podaj mi ruku, veľkocitá,
k vysokým tým duší horám,
kde sláva v zlatých bleskoch svitá
slobodných srdcí priestorám!
Z výšin tých hľaďme v zmätok nízky,
čo žitím k hrobu od kolísky,
žitím slabých duší vládne:
Kde srdce za krásu horí,
ľúbosť svet vlastný si stvorí,
nech potom prach v prachu schladne.

Give me your hand, you of immense emotion,
stretch it to the mountains of the souls
,
where the glory dawns in golden lightnings
in the spaces of free hearts
!
From that height, let’s look down to the turmoil
,
that reigns with living from the cradle to the grave
,
reigns with the living of weak souls
:
Where the heart flames for beauty
,
love creates its own world
,
so that then the dust shall get cold in the dust
.

164

Vstaň, žitia môjho pekná družica,
polmŕtvych snov sa sprostime!
Už ružoprstá kýva zornica,
šírym svetom sa pustime!
Vstaň, moja! viďme tvár zeme, neba;
pod seba, kolo seba, nad seba
zrakmi ľúbosti pozrime!
Vstaň drahá! smelo nad ľudské biedy,
nad zemských bôľov odporné jedy
na krídlach lásky vzlietnime!

Get up, you pretty companion of my living,
let us get rid of those half-dead dreams
!
The morning star is twinkling already
,
let us go in the wide, wide world
!
Get up
, my dear! let‘s see the face of earth and skies;
let us look around us, below us above us
through the eyes of love
!
Get up, my precious
! Let us boldly fly above human miseries,
above disgusting poisons of earthly sorrows -
let’s fly on the wings of love
!

165

Kde ma to vedieš, kde, druh môj milý?
Veď nám zem z očí zmizela!
Tam, keď cit pekné hviezdy vábili,
nad hlavu vždy som pozrela:
Teraz sa všade vôkol nás trasú,
jak sa pod Sitnom jahnence pasú
vôkol bystrého pastiera. —
Vidíš tých svetov nebeských zväzky?
Ako milostne tie zlaté vlásky
jedna na druhú prestiera!

Where are you leading me, my beloved man?
The land has vanished from our sights
!
When the nice stars evoked my emotion
,
I have always looked above my head
:
Now, they are shivering all around us
,
resembling the lambs grassing under Sitno
around a clever shepherd
. —
Can you see the bonds of the heavenly worlds
?
One star spreads her golden hair
upon another, filled with love
!
166

Zdá sa, že jestli jedna z nich padne,
celý ich kŕdeľ zahynie,
zato z nich žiadna nezblúdi zradne

a jedna k druhej sa vinie:
Práve tak naše srdcia tiež žijú,
vjedno sa vinú a vjedno bijú.
Kto  zráta tie milióny? —
Čo planét nový, to nová sláva! —
Tu ľudským dušiam božstvo podáva
života sväté zákony!


It seems that when one of them falls,
the whole flock of them will die
,
but none of them can go astray
and one cuddles to another:
This is how our hearts do live as well
,
they merge in one, beat in unison
.
Who can count those millions
? —
Every new planet means new glory
! —
here, the divine being is handing to humans
the sacred laws of life !

167

To božie slnce vprostriedku stojí,
cár veľký v svojich rodinách,
okolo neho všetko sa rojí,
krúti vo večných krajinách:
Tak v žitia nášho spolku premilá
rozmanitosť sa tiež rozložila
v obec zázračnej šírosti;
svätá cnosť v centre srdca horuje,
vôkol nej viera, láska koluje,
jak hviezdy prvej veľkosti.

This divine sun is standing in the middle,
a great Czar within his big families
,

Everything is swarming around him ,
turning in the eternal land
:
So the unity of our living, my beloved,
has become manifold
and magically wide
;
the holy virtue in the centre of the heart
,
love and faith are orbiting around it
,
like the stars of the greatest magnitude
.

168

Čo majú tieto svetov lampady
s mokrou Adrie hladinou?
Či v zrkadle tom vidia sa rady?
Či blankyt mora rodinou? —
Pozri, tam hviezdy si posadali,
akoby nebom diaľ nevládali
a novú by pili vládu:
Pozri tam, drahá, spusťme sa zhora,
tam moci neba a moci mora
v jednom vidíme pohľadu.

What do these worlds have in common
with the wet level of Adria
?
Do they like their reflections in that mirror
?
Or is the azure of the sea their family
? —
Look, the stars are seated there
,
as if they couldn’t go any further in the sky
and they drank a new power:
Look there, my dear, let’s descend from above
,
there, we can see the powers of heaven and of the sea
through one sight
.

169

Vodný ty obor! aby ťa z Ríma
bohyňa lásky strestala!
Z jednej ťa strany Turcia objíma,
z druhej ohnivá Itala!
Viď, moja! Sultán tento neverný
milenec dvoch je krások mizerný,
obidvom poklady nosí:
Vernejšie Atlant Angliu ľúbi,
on ju, vidiac ju v dlabe záhuby,
slzou ľútosti porosí.

You water giant, may the Roman
goddess of love punish you
!
From one side, Turcia (Turkey) is hugging you
,
from other side, the fiery Italia (Ttaly)
!
See, my dear
! This unfaithful sultan
is a miserable lover of two beauties,
bringing the  treasures to both
:
The Atlantic loves Anglia (England) much more faithfully
,
seeing her in the paw of doom
,
he sprinkles her with a pitiful tear
.

170

Tie pekné brehy jaro bozkáva,
jaro, útlosti zrkadlo,
tisíc životov z mŕtvych povstáva,
tisíc ich od zimy padlo.
Môj, či počuješ? Hrdlička v háji
hrkúta, hľadá v zelenom kraji
túžobne svojho milého. —
Marína tvoja teba hľadala,
keď ťa jej diaľka ukrutná vzala
z rukú do sveta šíreho.

Those pretty banks are kissed by spring,
spring, the mirror of subtleness
,
thousands of lives arise from the dead,
thousands have fallen from cold.
My dear
, can you hear? A dove in the grove
cooing, looking in the green land
longing for her lover
. —
Your Marína was seeking you
,
when the merciless distance took you
from her hands into the wide world
.

171
Načo ty, drahá, chváliš tie doby
detinstva mdlého obrazy?
Na ne ja vediem smutné žaloby,
oplakal by ich sto razy.
Čo som znal v jarnom života čase
o láske tvojej, o tvojej kráse? —
V jari sa krása len rodí:
Ten leta oheň, tá vrelosť mladá,
tá mladých duší nadšená vláda
ovocie z kvetu vyvodí. —

Why are you, dear, praising the times
images of the faint childhood
?
I am sadly complaining about them
,
I would cry for them hundred times
.
What did I know in the springtime of life
about your love, about your beauty
? —
in the spring, the beauty is only born
:
That fire of summer, the young flame
,
the enthused reign of young souls
shall bring the fruits out of flowers
. —
172

Keď sme pod lipou našou sedeli
v ten večer, pamätáš, moja?
Ožltlé lístky šumno leteli
na hodváb tvojho závoja;
žiaľ sa rozložil po tvojej tvári,
že jeseň chladná kvetiny marí,
stromy z ich rúcha zodiera;
a lipa vtedy moc lístkov spustí
a v páde lístkov divo zašustí:
šťastný, kto v obeť umiera! —

When we were sitting under our lime
that evening, remember, my dear
?
The yellow leaves were flying
down on the silk of your veil
;
sorrow has spilled over your face
,
that the cold autumn was killing the flowers
,
ripping trees off their own clothes
;
and the lime lets down a bunch of leaves
and the sound of the falling leaves goes wildly
:
blessed is he who dies in sacrifice
! —

173

Každý deň nové slnce vychodí
a z mŕtvych vstáva príroda;
bolestí duch, keď veľkosť sa rodí;
z otroctva kvitne sloboda:
Zúfal by život v večnej jednote,
premeny plodia sladkosť v živote,
umrieť chce, čo zostará,
sladký zisk nosí aj horká strata:
tak smrť životom len slávne vráta
do nesmrtnosti otvára.

A new sun rises every day
and nature rises from the dead;
the spirit aches when greatness is born
;
freedom flowers from slavery
:
Desperate would be the life in eternal unity
,
the changes bring sweetness to life
,
what grows old , it wants to die
,
even a bitter loss brings a sweet gain
:
so the death only opens
the glorious gates to  immortality
.

174

Vy, naše Hole, na vašich horách

jak slávne sneh ten sa belie!

S ľúbosťou hľadia v raňajších zorách

na vás doliny veselé:

Kvetom vy bielym v zime kvitnete,

a hory menšie venčia sa v lete:

veľkosť má zvláštne koleje. —

Na snežné jedle obzri sa, milá!

Pod bielosť tam sa zelenosť skryla:

pod svätosť naše nádeje.

 

You, our hills, how graceful is the white
snow on the mountains tall
!
In the morning glow, they look with love
upon the merry valleys of yours
:
In winter you bloom with white flower
,
and smaller mountains get garlands in summer
:
greatness has truly strange ways
. —
Look back at the snowy firs, my beloved
!
The green has hid under the white
:
underneath holiness have hid our hopes
.
175

Jak sa deň zimný v tom svojom jasne
s obľubou tajnou uzerá: —
tak ľahko dýcha, tak leží šťastne
svetov zmrznutých medzera! —
Drobné kvapčičky sa objímajú,
snežné iskričky bleskmi fŕkajú:
ľúbosť oheň je, a nie mráz? —
Kollár ju „ohňom chladným“ menuje.
Aj v ľadoch ešte sa mi zjavuje,
krásna, tvojho srdca obraz! —

Like the winter day in its brightness
secretly admiring itself: —
So easily breathing, so happily lying
is the gap between the frozen worlds
! —
Tiny droplets are hugging each other
,
sparkling snowy sparks, flashing
:
love shall be fire
, not frost? —
Kollár has called her „a cold fire“.
Even in ice, it still appears
,
my beautiful, the image of your heart
! —

 

176

Ach, zlomky drahé krásnej postavy!
Kde vrah ten, čo vás rozmetal?
Len skamenelé časti jej hlavy! —
Kto takú vraždu pamätal? —
Tu diamant očí — tu úst rubíny,
tu opál z čela mojej Maríny,
tu zo šiat smaragdov kusy! —
Jej srdce, jej cit nebo si vzalo,
mne strašné tieto zvleky nechalo!
Či tu si, anjel môj? — Tu si!

Ah, precious fragments of pretty body!
Where is the murderer who cast you all around
?
Only some petrified parts of her head
! —
Who has ever seen such a murder
? —
Here diamonds of eyes
— there the ruby lips,
here’s the opal from my Mar
ína‘s forehead,
here are some bits of emeralds from her dress
! —
Her heart, her emotion was taken by heaven
,
leaving only those terrible remnants for me
!
Are you here, my angel?
— Here you are!

177

Ty sa usmievaš, moja? — Pokojne
na zmätok druha sa dívaš?
počkaj, odplatím ja ti to dvojne,
keď sa do hrôzy zasnívaš.
A v tom úsmešku tvojom zdá sa mi
zúbok satiry hýbať ústami,
myslíš si: Tento je sprostý! —
Svet celý zvolaj! Ak je nie slepý,
nuž s podivením oči vylepí
na tieto o vlas rovnosti. —

You’re smiling, dear? — Peacefully

observing the confusion of your partner?
Just wait, I pay you back double
,
when you will be dreaming of terrors
.
And in your scoff, I can see
a thorn of satire moving its lips
,
you may think
: This man is stupid! —
Call all the world
! If it isn‘t blind,
it will be gazing in wonder
upon these close matches
. —
178

Na Sitne vlajú krásy Maríny. —
Pozri v tie kraje, môj milý,
ku Kečkemétu, kde pustatiny
divé si stany rozbili:
Kedy tie našej vlasti Sahary
ohreje láska, krása ožiari? —
Oj, má tu láska tiež hody!
Tichosť pokoja sa tuto skryla
pred svetom a v nej bozkáva milá
rtom vrelým syna prírody.

The beauties of  Marína are flying over Sitno. —
Look at those lands, my dear
,
down to Kecskemet
, where the wastelands
have opened their wild camps
:
When will the Saharas of our homeland
be warmed by love, lit by beauty
? —
Oh, here, love is also feasting
!
Silence of peace has hidden here
from the whole world and my beloved
kisses here with warm lips the son of nature
.

179

V húšťach bakonských temnoty smútia,
že v nich je mŕtvo, bez citu
a že nerosí slza pohnutia
zem v tôňach vekov ukrytú.
Či vetrík s lístím tam nezahráva?
Na svoju pekný vták nevoláva?
Blesk či tam k tôni netúži?
Aj tam sa trávka jaru usmieva,
aj tam sa východ v zlato odieva,
ku kvietku zora pridruží.

In the dense bushes, the darkness and sorrow,
lamenting that they’re dead, emotionless
and that the tear of emotion
won’t water the soil hidden in the shades of times
.
Doesn’t the wind play with the leaves there
?
Doesn’t a nice bird there sing for his mate
?
Doesn’t a lightning desire for water
?
The grass has a green smile in the spring
,
also there, the East dresses in gold
,
and the sun shines upon flowers
.

180

Syn Anadira na hlas ľúbosti
hory snehové prebrodí
a na ľadové brehov výsosti
silou sa orla vyhodí:
Z Ázie brehov na milú volá
na kraj druhého sveta polkola,
ohlas sa vráti láskavý;
a jakby Romeo vernú Júliu
už na rozlučné ku prsiam túlil,
tak divoch devu pozdraví.

The son of Anadir wades snowy mountains
upon the calling of love
and he flies with eagle’s  strengt
h
up to their icy heights
:
Calling his beloved from the shores of Asia
to the other part of the world half around the globe
,
a loving echo comes back to him
;
And like Romeo would greet his faithful Juliet
cuddling her before leaving her goodbye
,
so does the savage greet the maid
.
181

No, čo mám hľadať na Himaláji,
na Kordillerách svet lásky!
Po peknom našom tatranskom kraji
nájdem ho vcelku i sčiastky:
A nač bych k Havranici letela?
Čo bych na Kriváň vznášať sa chcela? —
Sitno je ľúbosti hora!
Len tvoje, milý, prsia otvorím,
a tu sa dušou celou zanorím
do vlastnej ľúbosti mora!

Well, why shall I look in Himalayas,
In Cordilleras for the world of love
!
Around our pretty country at Tatras
I can find it in pieces and as a whole
:
Why would I fly to Havranica
?
Why would I fly to
Kriváň? —
Sitno is the mountain of love!
Only your chest, my beloved, will I open,
and I immerse my whole soul
into the sea of my own love
!

182

Tie časy tajdú. Žitia obrazy
miznú jak tône blankyta
a hneď zabúria víchrice skazy,
hneď šťastia výslnie svitá.
Za letom leto prudko sa valí,
a kto dnes ešte tvár svoju chváli,
zajtra už padá bez vlády;
hodina každá pás v čelo ryje:
ale kto láske a kráse žije,
ten večne zostane mladý.

Those times are ending. Images of life
disappear like the clearness of blue sea
and the winds of doom are raging
,
and then the sunshine of happiness dawns
.
Summer after summer, rolling wildly
,
and he who is praising his own face today
,
he falls tomorrow, powerless
;
Every hour carves a line in the forehead
:
but he who lives for love, beauty instead
,
he shall remain eternally young
.

 

183

Mladosť, otčina horiacej túhy!
Mladosť, vrelých citov skala!
Mladosť, ty obraz nádejnej dúhy!
Mladosť, ty lásky Valhala!
Mladosť, ty preroď života brehy
a zápalom stop mŕtvosti snehy,
čo chladných srdcí moc kryjú!
Ty duchom svojím vzkries aj tie telá,
na ktorých schladlé starobou čelá
smutné Hóry vrásky ryjú!

Youth, fatherland of burning desire!
Youth,  rock of flaming emotions
!
Youth, you image of hopeful rainbow
!
Youth, you Valhalla of love
!
Youth, you transform the shores of life
and melt the dead snows ardently
,
that cover the power of cold hearts
!
You, with your spirit, resurrect also the bodies
,
upon which foreheads, cold with age,
the sad hours are carving wrinkles
!
184

Mladosť! či tvoje milé zápaly
nie sú ohne svetlonosov?
Mladosť! či tvojich túžob kryštály
nie sú slabou rána rosou? —
Oj, nač by nebo mohutnosť dalo,
keby mladistvé len snívať malo
ľudstvo zlaté kiesi hory! —
Mladosti vädnú, mladosť je večná,
ona je v zvratoch časov bezpečná,
lebo z časov večnosť tvorí.

Youth! Aren‘t your beautiful ardencies
the fires of light-bearers
?
Youth
! aren‘t the crystals of your desires
drops of the mild morning dew
? —
Oh, why would heavens grant us greatness
,
if the youthful should only be dreaming
about somebody’s golden mountains
! —
The young ones wither, but youth is eternal
,
she is safe in the twists of times
,
because she creates eternity from times
.

185

A čo je mladosť? — Dvadsaťpäť rokov?
Ružových tvárí hlaď jará?
Či údov sila? Či strmosť krokov?
Toto sa všetko zostará!
Mladosť je túžba živá po kráse,
je hlas nebeský v zemskom ohlase,
je nepokoj duší svätý,
je tá mohutnosť, čo slávu hľadá,
je kvetín lásky rajská záhrada,
je anjel v prachu zaviaty!

And what is youth? — Twenty five years?
The vivid smoothness of pink cheeks
?
Or the power of limbs
? Or steepness of the walk?
All this shall just grow old
!
Youth is a living desire for beauty
,
it’s heavenly voice in earthly echo
,
it’s the holy unrest of the souls
,
it’s the greatness that seeks glory
,
it’s the garden of Eden with flowers of love
,
it’s an angel, covered in dust
!

 

186

Nezverte, ľudia, tôňam letiacim
zázračné tieto poklady,
údom nad hrobom pozdným kľačiacim
útechu daj, anjel mladý!
Špatný mládenec, čo šedín mdloby
po kvetoch svojej jarnej podoby
ako mrazné hmly rozloží!
Pekný to Nestor, čo večnosť mladú
nedá si zakliať osudov ľadu,
ani zastrieť obraz boží. —

People, do not entrust these magical treasures
to the shadows that are flying by

to the limbs kneeling above grave
oh bring them consolation, youthful angel
!
A wicked young man is he who lays his faints of gray
hair
around the flowers of his earlier image
like the freezing fogs
!
Pretty is the Nestor, who does not let the young eternity

to be bewitched with the ice of fates,
neither does he let the divine image to be covered
. —
187

Na brehoch Hrona šuhaj sa brodí
po lúkach kvetných, rodinných,
sviatočné slnce slávne zachodí
do mrakov, do krajov iných;
a hlavu kloní mládenec tichý,
akoby liečne kvetín kalichy
prezeral ranám k obleve;
a zas očma sa nesie k oblakom,
akoby bôľno mladým tým zrakom
bolo hniť v zemskosti pleve.

Young man is walking at the bank of Hron
on meadows familiar, flowering
,
festive sun sets down gloriously
into the clouds, in different lands
;
and the silent young man bows his head,
as if he was looking for
the healing
flowers to soothe his wounds
;
and there he looks into the sky,
as if it was too painful for his young sight
to rot down here in the earthly chaff
.

188

Ach, sladké sú to mladých hodiny,
v ktorých žiaľ sladko hovorí,
v ktorých hneď v nebies lietaš výšiny,
hneď v živlov zemských priestory,
a cítiš naraz i nebies slasti,
i pekných svetov vábne priepasti
a v tej voľnosti umieraš:
Nádejí tisíc k duši ti letí,
a hviezda slávy nová ti svieti,
keď na tej západ pozeráš.

Oh, sweet are the hours of the young,
in which sorrow speaks sweetly
,
in which you fly into heavenly heights
,
and in the realms of earthly elements
,
and at the same time, you feel the pleasures of heavens
,
and the luring abyss of pretty worlds

and you die within that freedom:
thousands of hopes flying to your soul
,
and a new star of glory shines for you
,
when you’re looking at her going down
.

189

Ach, smutné sú to mladých hodiny,
v ktorých slasť smutno hovorí,
v ktorých z pozemských svetov nížiny
srdce k večnosti zahorí,
zahorí túžbou, vylietne mocou,
ale pod hluchou podlosti nocou
vrstovník jeho zostáva:
Jak žiť pri hrobnom milenky kríži?
Jak vzniesť sa, keď ťa večnosť poníži?
Oj, svetov neslávna sláva! —

Oh, sad are those hours of the young,
in which the pleasure sadly talks
,
in which the heart flames for eternity
from the lowlands of the earthly worlds
,
flames with desire
, flies with power,
but in the deaf treachery of the night
his fellow comrade stays
:
How to live at the tombstone of your lover
?
How to fly when eternity humiliates you
?
Oh, the infamous glory of the worlds
! —
190

A vlny Hrona stíchli, zastali,
ctiac si myšlienky šuhaja,
a šumieť šumom vábnym prestali
lístky z jelšín jarých hája;
a ako pastier čujný sa schytí,
keď hlas liatovcov žltých necíti,
z voňavej kvetín posteli:
tak sa mládenec trhol, zastavil,
keď sa šum rieky v tichosti preplavil
a jelše šušťať nechceli.

And the waves of Hron stood silent, still,
honouring the thoughts of the young man
,
and they stopped hissing with their luring noise
them leaves of the  green alder groves
;
and like the alert shepherd stands up
,
when he cannot hear the voices of the cast bells
lying on his scented bed of flowers
:
so the young man twitched and stopped
,
when the river waters silently
swam
and the alders refused to sound
.

191

Hron sa zas valí k skale od skaly,
zašplechtal o breh k rozchodu,
a tri sa jelše šumno zhýbali
nad jasnú slovenskú vodu,
a zdvihli čosi, vetry zaviali,
a jelše kladú čosi na skaly —
bola to krásna mladucha.
Šuhaj ten stojí divom zajatý,
hlasom strieborným zdá sa oviaty
každý čuv zvedného ucha.

Hron keeps on rolling from stone to stone,
it splashed the bank goodbye
,
and three alders bent nicely
over the clear Slovak water
,
and the lifted something, the winds have blown
,
and the alders are putting something on the rocks
 —
it was a beautiful bride
.
The young man stands there, astonished
,
the silver voice seems to have enchanted
the young man’s listening ears
.

192

A šumia jelše a šumia šaty

bielučké ako ľalia,

a hrdlom jasným k ňadrám sa zlatý

vlások dievčiny rozvíja:

Ide, prichádza a poletuje,

ľahká jej nôžka kvety ľutuje

a trávku mladú nedlávi;

v ruke má veniec bieloružový,

ten vábne podá šuhajovi

a zlietne do bujnej trávy.

 

And the alders hiss, and the dress, too
as white as the lilies
,
and through her clear throat, down to her bresats
a golden hair of the maid spreads
:
It spreads, coming and flying around
,
her light foot fells sorry for the flowers
and it does not tread on the young grass
;
a garland of white roses in her hand
,
she hands it to the young man seductively
and flies down to the lush grass
.
193

V prsiach mládenských vrie požiar citov
a blýska zrakma jasnýma,
na čele jeho deň dávny svitol,
pamiatky sladké objíma.
Blýska očima na krásy Víly,
bo v tých krásach mu city ožili,
ktoré už v mohyle tleli:
Ožili, ale na kraji hrobu
vlajú, aby sa v smrti ťažobu
hádam naveky zavreli.

The fire of emotions burns in the young chest
and flashes with its bright eyes
,
on his forehead, an ancient day has dawned
,
he is embracing sweet memories
.
He casts his eyes a the beauties of the Fairy
,
as in her beauties, his emotions revived
,
that were already rotting in tomb
:
revived, but at the very edge of the grave
they are balancing, perhaps to fall down
forever into the heaviness of death
.

194

Zo zabudnutia zahmlených svetov
drahá sa deva vrátila,
a z ďalších žitia jeho predmetov
šuhaja Víla vzbúrila:
Ach, ale Víla nádeju nedá
ľúbosti, ktorej raz sudba bledá
ukrutne hrdlo zakrúti;
cíti to junák, deva to sníva,
a z úst oboch sa žiaľne ozýva
skrahlej lásky spev labutí. —

From the forgotten realms of foggy worlds
beloved maid has come back
,
and form another matters of his living
the Fairy has awakened the young man
:
Oh, but the fairy gives no hope
to the love which once will have
her throat dreadfully broken by the pale fate
;
the young man feels that
, the maid dreams that ,
and from the mouths of both, there sadly echoes
the death toll of the numb love
. —

195

Kdeže si bola, nevesta moja?
Biela tvár tvoja divná mi;
kdeže ti je z líc ruža pokoja?
Čo máš s hronskými vlnami? —
Aj krásna si mi — ale tie krásy
zastiera cudzia bytnosť akási —
prázdna je tvoja mohyla —
zdá sa, že živly zemské ti slúžia,
ale zemšťana prsia sa úžia
pri tebe: kto si? „Ja? Víla!“ —

Where have you been, my bride?
Your pale face seems weird to me
;
Where is the peaceful rose from your cheeks
?
And what do you have to do with the waves of Hron
? —
Yes, you are beautiful to me
— but your beauties
seem to be shaded by some alien being

your tomb is empty

it seems that the earthly elements do serve you
,
but the chest of an earthly man narrows
near you
: who are you? „Me? The Fairy!“ —
196

Blížite sa zas, obrazy dávne,
do mládenských hájov duši!
Ťažké ste mi, a predsa zábavné,
žiaľ váš žiale moje ruší:
Nuž, poďte, prsia cele roztvorím,
aspoň raz ešte citom zahorím,
ktorý raj mi kedys’ tvoril;
onemiem, ešte raz prehovorím,
chrám ten ľúbosti ešte raz stvorím,
abych naveky ho zboril! —

You are coming again, ancient images
back into the groves of my youthful soul
!
You are so heavy, and yet so funny
,
your sorrow disturbs my sorrows
:
Well, come on, I open my chest wide
,
and I shall flame with emotion one last time
,
that was a paradise to me once
;
I go speechless, then I shall speak once again
,
and I shall once again create the temple of love
,
so that I can tear it down forever
! —

197

„Zboril, zboril!“ to strakavé Hole
dva ráz za ním opakujú:
a od severu dolinou dole
hlasy v prudkých vetroch dujú;
počúva junák tieto ohlasy,
a dupkom jeho ježia sa vlasy:
tak myslíte aj vy, hory? —
Zboriť? — Neverím sprostej prírode,
cudzia je ona v ducha slobode: —
duch môj chrám ten nerozborí! —

„Tear down, tear down!“ echoing mountains
repeat after him for two times
:
and from the North, down the valley
voices blown in fierce winds
;
the young man listens to these echoes
,
and he gets goosebumps all over his body
:
so do you think, too, mountains
? —
Tear down
? — I don‘t believe stupid nature,
it is strange to the spiritual freedom
: —
my spirit shall not tear the temple down
! —

198

Ale nebude to chrám ľúbosti,
oj, tejto niet v mojej moci!
Spadla už hviezda mojej milosti,
dala „zbohom“ mojej noci:
Ale vystavím kolibu malú
a v nej uložím osiralú
dušu vo snov ľahkých vienky:
a pod kolibkou tiché sklepenie,
tam odpočinie moje túženie
v hrobe spiacej rozpomienky. —

But it shall not be the temple of love,
for I have no power over love
!
The star of my mercy has fallen already
,
giving
 „farewell“ to my night:
But I shall build a small hut
and inside, I shall lay my orphaned
soul into the garlands of light dreams
:
and under the cottage, a silent cellar
,
there shall my desire lay to rest
in the grave of the sleeping memory
. —

199

Toto preriekol a driečna Víla
počúva v ňom city svoje;
a vábnosť devy zas obrátila
k sebe zrakov mužských dvoje:
Kdeže si bola, Víla-Marína?
Aká je tvojej vlasti krajina?
Aké sú tam tvoje časy?
Čo chceš s tým vencom, ktorýs’ mi dala?
Kde si tie ruže doňho nabrala?
Kde sú tvoje vrané vlasy? —

So he said, and the beautiful Fairy
can hear her emotions inside him
;
and the beauty of the maid has turned
the two maly eyes back upon herself again
:
Where have you been
, Fairy-Marína?
What is the country that you call homeland
?
What are your times back there
?
What do you want to do with the garland you gave me
?
Where have you taken the roses for it
?
Where is your raven-black hair
? —

    200

Mládenec milý! ach, rada by ja
ešte s tebou ľudsky cítiť,
ale obledlá už raz ľalia
farbu ruží nemôž’ chytiť:
Líca moje sa nezabronejú
a ústa moje už nezaznejú —
hádam nikdy — citom lásky; —
mňa osud vyrval z tvojho náručia,
a čo ma teraz od teba lúčia,
sú životov vyšších čiastky.

Beloved young man! Oh, I would love
to feel human emotions for you once again
,
but a lily that once withered
cannot get the colour of the roses again:
My cheeks will no more turn red
and my lips shall sing no more  —
never ever — with the emotion of love; —
the fate has torn me from your arms,
and what is now separating me from you,
are the fragments of higher lives.

    
Read More...

     Related world records:  

    Longest playable stringed musical instrument: CapitaLand Singapore breaks Guinness World Records record

    
Largest orchestra: Australia breaks Guinness World Records' record (VIDEO)

    
Largest gospel choir: London Community Gospel Choir broke Guinness world record (VIDEO)

     Order your World Record Certificate

 

   
    
          Largest mattress: Dolidol Maroc

    
            Largest lip dub: City of Vic

  
    Longest playable stringed musical instrument: CapitaLand Singapore

        Largest display of toy windmills: energis GmbH

  
 Most People Waving Hands Simultaneously: AG Insurance